uMbondo

Umbondo is one of the stages of the marriage procedure performed by the bride. Accompanied by her friends and family, the bride brings along baskets filled with fruits and veggies, and a lot of other different types of food to the groom's family. Namely, rice, mielie meal, samp, cooking oil, sweet potatoes, pumpkins, to name but a few. These are the gifts for the mother-in-law that she shares between her family and neighbours.

Ngokwesiko lamaZulu intombazane uma isiganile noma ilotsholiwe, ihambisa umbondo kubo kamkhwenyana. Umbondo ukudla okunhlobonhlobo okuthwalwa amantombazane aphelezala umakoti uma eya emzini noma lapho eganele khona.
Intombazane uma kade izocelwa iyaye ihambise umbondo obizwa ngokuthi ingqiba zinyawo zabakhongi, ngokwesiko uma kade kufike abakhongi bezocela isihlobo esihle intombazane leyo ekuziwe ngayo ibizwa ngomakoti ngoba isiganile.
Umakoti uhambisa ukudla okuningi okunhlobonhlobo sibala amafutha okupheka, impuphu, ushukela, amathanga, utshwala besizulu, amakhekhe, amatiye, izithelo, imifino, amazambane, ukudla kwesintu okunjengamadumbe, ubhatata, ummbila, kanye nezitsha zokudla azophakela kuzo abantu basemzini, emandulo kwakuba izinkezo, izinkamba, imbenge, kanye nemishanelo ngokuqhubeka kwesikhathi izinto zajika manje sekwenziwa ngendlela yesimanje.

Izintombi zihlobe ngokwesintu zihlabelele zisine ingoma zithwala umbondo emakhanda zingene zishaye ukele kukikize omama bejabulela ukungena kukamakoti ekhaya nombondo. Umama noma umamezala walapho kuyiswe khona umbondo uyakuhlukanisa ukudla aphe omakhalwane nezihlobo babonge bajabule.

Date:17 November 2012
Time: 10H00
Venue: AA 402 uMlazi

Photo Gallery

53943 Visits