uMembeso

Umembeso is a traditional ceremony whereby the grooms family presents gifts to the bride's parents and family.


Umembeso wenziwa insizwa esuke isiganiwe lapho isuke ihambisa izipho ekhweni layo. Izipho lezi zisuke zibhekiswe kubazali bentombi kanye nasemndenini wayo.
Abakubo kamkhwenyana bambesa umakoti wabo bamuphe nezipho ezinhle kanye nomakotshana wakhe. Baphinde bambathise umama nezihlobo zikamakoti ngezingubo zokulala, amaphinifa, amaduku, izitsha, amabhodwe nezinto zetiye. Ubaba kamakoti yena umbathiswa ngejazi, isigqoko, nokunye.
Shange Pictures 001
Date: 20 March 2010
Time: 10H00
Venue: BB 1142 uMlazi


Photo Gallery

52317 Visits